Jana Valková

 • profesionálna prekladateľka od roku 2001
 • súdna prekladateľka pre nemecký jazyk, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov od roku 2009
 • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)
 • členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)
 • aktívna prekladateľská činnosť pre potreby fyzických a právnických osôb, prekladateľských agentúr a orgánov verejnej moci - prokuratúry, súdov, polície

Odborné vzdelanie:

 • odborná skúška úradného prekladateľa - nemecký jazyk (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre)
 • postgraduálne špecializačné štúdium prekladateľstva so zameraním na odborný preklad - nemecký jazyk (Filozofická fakulta UKF v Nitre)        
 • odborná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka v ekonomickom odbore (Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre)          
 • štúdium krajinného inžinierstva (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)
 • špecializované štúdium enviromanažmentu a komunikácie v nemeckom jazyku (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)

Odborné semináre (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre)

 •  K vybraným problémom prekladu právnych textov
 •  Právna terminológia - preklad úradných listín
 •  Právna terminológia - rodinné právo
 •  Právna terminológia - trestné právo
 •  Právna terminológia - zmluvné právo
 •  Preklad textov z oblasti trestného a civilného práva
 •  Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

Preklady vyhotovujem osobne, v dohodnutom termíne a za vopred známu cenu.
Odborne, spoľahlivo a diskrétne.

Kompletný prehľad mojich služieb nájdete v sekcii Ponuka.