Ceny

ÚRADNÝ PREKLAD  zľavnený

 • slovenský rodný list / sobášny list / úmrtný list bez apostily a notárskej doložky
 • slovenské potvrdenie o návšteve školy
 • slovenské potvrdenie o pobyte
 • slovenský diplom bez notárskej doložky
 • občiansky preukaz / cestovný pas
 • výpis z registra trestov
 • a iné

ÚRADNÝ PREKLAD  bežný

 • vysvedčenie / osvedčenie
 • matričný dokument s notárskou doložkou
 • výpis z obchodného registra
 • živnostenský list
 • pracovná zmluva / spoločenská zmluva / kúpna zmluva / rôzne iné zmluvy
 • osvedčenie o evidencii
 • rozsudok / súdne rozhodnutie
 • čestné vyhlásenie / plná moc
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti / potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • a iné

ÚRADNÝ PREKLAD  odborný

 • medicína - lekárska správa / prepúšťacia správa
 • technika - projektová dokumentácia
 • patent
 • znalecký posudok
 • a iné odborne náročné texty

ÚRADNÝ PREKLAD  expresný

 • na počkanie
 • už do 1 hodiny
 • už do 24 hodín
NEÚRADNÝ PREKLAD
 • rôzne zmluvy
 • zápisnice
 • obchodná a úradná korešpondencia
 • ponuky, objednávky, žiadosti
 • účtovné výkazy, účtovné závierky
 • životopisy
 • a iné
Uvedené ceny platia pre preklad vyhotovený v bežnom termíne. 
Bežný termín je už do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky a uhradenia tlmočného.

* Príplatky za expresný preklad:
50 % za preklad vyhotovený do 24 hodín, resp. skôr ako v bežnom termíne. Cena takéhoto prekladu je od 30 EUR.
100 % za preklad vyhotovený na počkanie - už do 1 hodiny, resp. v deň zadania. Cena takéhoto prekladu je od 40 EUR.
 • Ceny sú uvedené v EUR za 1 normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
 • Poskytujem vernostné zľavy pre stálych zákazníkov na opakované aktualizované preklady.
 • Poplatky za prípadné doplnkové administratívne služby dohodou.
 • Paušálny poplatok za elektronické vyhotovenie úradného prekladu s kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronickou časovou pečiatkou je 5 EUR za dokument.
 • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vopred a nebude sa už navyšovať.
 • Preklad bude vyhotovený po potvrdení objednávky a uhradení tlmočného prevodom na účet alebo v hotovosti.
 • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
 • Číslo účtu (TATRA BANKA):
  IBAN: SK11 1100 0000 0029 4015 1107
  BIC: TATRSKBX