Ceny

ÚRADNÝ PREKLAD  zľavnený

 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list 
 • potvrdenie o návšteve školy
 • potvrdenie o pobyte
 • diplom 
 • výučný list
 • občiansky preukaz
 • cestovný pas
 • výpis z registra trestov
 • a iné

Poznámka: Príslušná zľava sa vzťahuje len na slovenské dokumenty bez notárskej doložky a apostily.

ÚRADNÝ PREKLAD  bežný

 • vysvedčenie / osvedčenie
 • matričný dokument s notárskou doložkou
 • výpis z obchodného registra
 • živnostenský list
 • pracovná zmluva / spoločenská zmluva / kúpna zmluva / rôzne iné zmluvy
 • osvedčenie o evidencii
 • rozsudok / súdne rozhodnutie
 • čestné vyhlásenie / plná moc
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti / potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • a iné

ÚRADNÝ PREKLAD  odborný

 • medicína - lekárska správa / prepúšťacia správa
 • technika - projektová dokumentácia
 • patent
 • znalecký posudok
 • a iné odborne náročné texty

NEÚRADNÝ PREKLAD  

 • bežné preklady
 • odborné preklady podľa špecializácie
EXPRESNÝ PREKLAD
 • na počkanie - už do 1 hodiny
 • už do 24 hodín
 • v individuálnom termíne

TERMÍN VYHOTOVENIA

Uvedené ceny platia pre preklad v bežnom termíne - do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky a uhradenia tlmočného.

* Expresný termín je za príplatok:
 • 50 % za preklad vyhotovený do 24 hodín, resp. skôr ako v bežnom termíne
 • 100 % za preklad vyhotovený na počkanie - už do 1 hodiny, resp. v deň zadania

ELEKTRONICKÝ 
úradný preklad

Doručenie poštou

- v rámci SK (1. trieda): 3 EUR
- zahraničie (EÚ): 7 EUR

CENOVÉ PODMIENKY

 • Ceny za preklad sú uvedené v EUR za 1 normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
 • Poskytujem vernostné zľavy pre stálych zákazníkov na opakované aktualizované preklady.
 • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vopred a nebude sa už navyšovať.
 • Preklad bude vyhotovený po potvrdení objednávky a uhradení tlmočného prevodom na účet alebo v hotovosti.
 • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
 • Číslo účtu (TATRA BANKA):
  IBAN: SK11 1100 0000 0029 4015 1107
  BIC: TATRSKBX