Ing. Jana Valková

 • profesionálna prekladateľka od roku 2001
 • súdna prekladateľka pre nemecký jazyk, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov od roku 2009
 • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry - SSPOL
 • členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov - SAPT
 • aktívna prekladateľská činnosť pre potreby súdov, prokuratúry, polície, iných úradov, subjektov, firiem a občanov

Odborné vzdelanie:

 • Odborná skúška prekladateľa - slovenský a nemecký jazyk (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre)
 • Postgraduálne špecializačné štúdium Prekladateľstvo - Odborný preklad v nemeckom jazyku (Filozofická fakulta UKF v Nitre)        
 • Odborná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka v ekonomickom odbore (Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre)
 • Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa  (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre)          
 • Inžinierske štúdium Krajinné inžinierstvo (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)
 • Špecializované štúdium Enviromanažment a komunikácia v nemeckom jazyku (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)

Odborné semináre:

 • K vybraným problémom prekladu právnych textov (Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre)
 •  Právna terminológia - preklad úradných listín (Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre)
 •  Právna terminológia - rodinné právo (Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre)
 •  Právna terminológia - trestné právo (Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre)
 •  Právna terminológia - zmluvné právo (Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre)
 •  Preklad textov z oblasti trestného a civilného práva  (Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre)  
 • Nová terminológia rekodifikovaného civilného procesu (TRANS IURIS)
 • Zákon o ochrane osobných údajov (JASPIS)

Webináre:

 • Elektronický úradný preklad (SAPT)
 • Osobitosti prekladov technických textov (SSPOL)
 • Ako na knižný preklad (SAPT)

Foto: MAPETD