FAQ

Preklady bezpečne - aj bez osobného kontaktu
Aj úradné preklady sa dajú vybaviť jednoducho e-mailom alebo poštou.

e-mailom:
Podklady na úradný preklad mi môžete zaslať naskenované e-mailom. Hotový preklad Vám tiež doručím naskenovaný e-mailom. V tlačenej forme Vám ho môžem dodatočne odoslať aj poštou alebo ho odložím u seba k neskoršiemu vyzdvihnutiu. Za preklad zaplatíte bezhotovostne na účet.
poštou:
Ak potrebujete úradu doručiť originály alebo overené kópie listín, podklady na úradný preklad mi môžete zaslať poštou. Hotový preklad Vám tiež odošlem poštou. Za preklad zaplatíte bezhotovostne na účet alebo dobierkou.


Samozrejme, je možný aj osobný kontakt. K dispozícii som Vám v Nitre na Dlhej 5. Na termíne a čase stretnutia sa môžeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom. V období vírusovej epidémie sa odovzdanie dokumentov uskutoční vo vonkajších priestoroch s dodržaním hygienických opatrení.

Ako rýchlo mi vyhotovíte preklad?

Štandardný termín dodania je do 2 dní.

Expresný termín je na počkanie do 1 hodiny (pričom 1 hodina je približný čas potrebný na vyhotovenie 1 normostrany prekladu) alebo rýchlo do 24 hodín.

Ak nemám voľné kapacity alebo ide o preklad väčšieho rozsahu, dodacia lehota môže byť dlhšia.

Na termíne sa vždy dohodneme vopred.


Ako sa určuje rozsah prekladu?

Rozsah prekladu sa vyjadruje v normovaných stranách. Jedna normovaná strana (normostrana, NS) predstavuje 1800 znakov preloženého textu vrátane medzier.


Ako sa dozviem cenu prekladu?

V časti Ceny nájdete prehľadný cenník všetkých poskytovaných služieb.

Ak Vás zaujíma cena za preklad konkrétneho dokumentu, pokojne mi zavolajte alebo napíšte.

Podklady mi môžete tiež nezáväzne doručiť k nahliadnutiu (e-mailom alebo osobne) a ihneď sa dozviete celkovú cenu za preklad.

Dohodnutá cena je konečná a nebude sa navyšovať.


Ako Vám doručím podklady?

V prípade odborného a bežného prekladu stačí e-mailom, ale môžete ich poslať aj poštou alebo doručiť osobne.

Listiny na úradný preklad, pokiaľ ide o originály alebo osvedčené fotokópie, mi môžete odovzdať osobne v Nitre alebo doručiť poštou.

Ak sa úradný preklad nemusí zväzovať s originálom alebo osvedčenou fotokópiou, stačí podklady zaslať naskenované alebo odfotené.


Ako mi doručíte hotové preklady?

Odborné a bežné preklady doručujem spravidla e-mailom. Je však možné si ich vyzdvihnúť aj osobne alebo zaslať poštou.

Úradné preklady si môžete vyzdvihnúť osobne v Nitre alebo Vám ich zašlem poštou na Vami uvedenú adresu na Slovensku alebo v EÚ.

Ak potrebujete zatiaľ urýchlene disponovať aspoň kópiou prekladu, môžem Vám ho zaslať naskenovaný e-mailom a originál si vyzdvihnete neskôr alebo Vám ho zašlem aj poštou.


Ako zaplatím za preklad?

Zaplatiť môžete v hotovosti pri prevzatí, prevodom na účet alebo formou dobierky.

K prekladu vždy vystavujem faktúru alebo vyúčtovanie a v prípade platby v hotovosti aj príjmový doklad.


Aký je rozdiel medzi odborným a úradným prekladom?

Kvalitatívne sú rovnocenné. Rozdiel je formálny, čo sa týka spôsobu vyhotovenia a účelu použitia.

Odborný alebo bežný preklad bez úradného overenia vyhotovuje prekladateľ, ktorý má  živnostenské oprávnenie na prekladateľské služby, ide teda o komerčnú službu. Spravidla slúži na obchodné alebo osobné účely. Neobsahuje pečiatku ani podpis prekladateľa.

Úradný preklad vyhotovuje prekladateľ, ktorý je splnomocnený štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Je použiteľný na úradné účely. Predstavuje zapečatený zväzok, ktorý pozostáva z titulnej strany, prekladanej listiny, preloženej listiny a prekladateľskej doložky s podpisom a odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa. Prekladateľ zo zákona ručí za správnosť a úplnosť ním vyhotoveného a overeného prekladu.


Potrebujem preklad s overením alebo mi stačí preklad bez overenia?

To závisí od požiadaviek príjemcu. Ak ide o listinu, ktorá sa má použiť na úradné účely, vyhotovuje sa spravidla preklad s overením. K takýmto listinám patrí napríklad rodný list, výpis z registra trestov, vysvedčenie, diplom, potvrdenie o návšteve školy, osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz), pracovná zmluva, spoločenská zmluva, kúpna zmluva, výpis z obchodného registra, živnostenský list, súdne rozhodnutie, rozsudok, plná moc, čestné vyhlásenie a iné.

Odborné a bežné preklady pre potreby firiem a občanov sú kvalitatívne rovnocenné s úradnými prekladmi, ale nevyžadujú si overenie. Sem patria napríklad rôzne zmluvy, obchodná a osobná korešpondencia, smernice, účtovné výkazy, daňové potvrdenia, ponuky, objednávky, žiadosti, životopisy a iné.


Potrebujete na preklad originál alebo stačí kópia?

To tiež závisí od požiadaviek príjemcu, teda úradu alebo inštitúcie, ktorej budete listinu predkladať.

Ak príjemca požaduje originál, previažem Vám preklad s originálom listiny. Ak si však originál potrebujete alebo chcete ponechať, doručíte mi na zviazanie notársky osvedčenú fotokópiu listiny.

Pokiaľ príjemca akceptuje aj obyčajnú fotokópiu listiny, stačí mi ju zaslať naskenovanú alebo odfotenú.


Aký je rozdiel medzi osvedčením notára a overením prekladateľa?

Notár osvedčuje, že kópia listiny súhlasí s jej originálom.

Prekladateľ overuje, že preložená listina súhlasí s prekladanou listinou, teda že text v cieľovom jazyku zodpovedá textu vo východiskovom jazyku.


Preložíte čokoľvek?

Určite nie. Profesionálneho prekladateľa poznáte aj podľa toho, že sa špecializuje. Ak potrebujete preložiť text, ktorý nezodpovedá mojej odbornosti a nemôžem Vám zaručiť poskytnutie služby v tej najvyššej kvalite, radšej Vám odporučím iného kolegu alebo kolegyňu.


Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Prekladateľská činnosť sa vykonáva písomne, tlmočnícka ústne. Každá z týchto činností si vyžaduje osobitné schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady.

Ja sa špecializujem výlučne na prekladateľstvo.


Potrebujem preložiť dokument s citlivými údajmi. Môžem sa spoľahnúť na Vašu diskrétnosť?

Áno, ochrana osobných a citlivých údajov ako aj obchodných tajomstiev je samozrejmosťou.  Prekladateľ je navyše zo zákona povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti a táto povinnosť platí aj po ukončení činnosti.


Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Pokojne mi napíšte alebo zavolajte a rada Vám pomôžem.