FAQ

Odpovede na najčastejšie kladené otázky

Ako rýchlo vyhotovíte preklad?

BEŽNÝ termín je:

 • už do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky a uhradenia tlmočného.

Ak nemám voľné kapacity alebo potrebujete preklad väčšieho rozsahu, dodacia lehota môže byť dlhšia. Na termíne sa vždy dohodneme vopred.


EXPRESNÝ termín je:

 • na počkanie / už do 1 hodiny / už do 24 hodín / v individuálnom termíne podľa dohody / v termíne kratšom ako je bežný termín. 
 • Služba je dostupná aj cez víkendy a sviatky.

Konkrétny termín závisí od charakteru prekladaného textu, jeho rozsahu a od aktuálneho vyťaženia.


Mám záujem o preklad. Aké informácie budete odo mňa potrebovať?

Proces komunikácie urýchlite, ak uvediete nasledovné informácie:

 • Či máte záujem o úradný preklad alebo preklad bez úradného overenia.
 • V prípade úradného prekladu či máte záujem o listinný alebo elektronický preklad.
 • Akým spôsobom si želáte doručiť podklady a hotový preklad (osobne, e-mailom, poštou).
 • Akú máte predstavu o termíne, resp. či potrebujete preklad v expresnom termíne.
 • Priložte, prosím, príslušné dokumenty k nahliadnutiu. Pokiaľ to nie je možné, uveďte, prosím, aspoň názvy listín, ich rozsah, resp. akého odboru sa týkajú.

Aké sú možnosti doručenia podkladov?

 • osobne - podklady mi môžete priniesť aj osobne na adresu Kodályova 52 v Nitre
 • poštou - podklady mi môžete zaslať poštou na adresu: Jana Valková, Kodályova 52, 949 01  Nitra
 

Ako mi doručíte hotové preklady?

 • e-mailom
 • osobne - v Nitre na Kodályovej 52
 • poštou - preklady zašlem na požadovanú adresu na Slovensku alebo v inej krajine EÚ

Potrebujem úradný preklad alebo mi stačí bežný?

To závisí od požiadaviek príjemcu a od účelu použitia.

Ak ide o listinu, ktorá sa má použiť na úradné účely, vyhotovuje sa spravidla preklad s úradným overením. Sem patria napríklad: sobášny list, vysvedčenie, diplom, potvrdenie o návšteve školy, pracovná zmluva, spoločenská zmluva, kúpna zmluva, výpis z obchodného registra, súdne rozhodnutie, rozsudok, plná moc, čestné vyhlásenie a iné.

Bežné preklady pre potreby firiem a občanov sa obvykle vyhotovujú bez úradného overenia. Sem patria napríklad rôzne zmluvy, obchodná a osobná korešpondencia, smernice, účtovné výkazy, potvrdenia, ponuky, objednávky, žiadosti, životopisy a iné.


Doručíte mi úradný preklad aj elektronicky?

Áno. Úradný preklad možno zaslať elektronicky, a to dvomi spôsobmi - buď ako elektronický preklad s elektronickým podpisom alebo ako sken listinného prekladu. Viac informácií o elektronickom úradnom preklade nájdete tu.


Treba na úradný preklad doručiť originál listiny alebo stačí kópia?

To závisí od požiadaviek príjemcu, teda úradu, inštitúcie alebo osoby, ktorej budete listinu predkladať.

Ak príjemca akceptuje elektronický úradný preklad, listinu nie je potrebné overovať u notára, stačí naskenovať listinu a zaslať mi ju e-mailom.

Ak príjemca požaduje úradný preklad v listinnej forme s predložením originálu, preklad zviažem  s originálom listiny. Pokiaľ si však originál listiny potrebujete alebo chcete ponechať, doručte mi na zviazanie notársky osvedčenú fotokópiu listiny. Ak príjemca akceptuje aj obyčajnú fotokópiu listiny, stačí mi ju zaslať naskenovanú alebo odfotenú e-mailom.


Aký je rozdiel medzi osvedčením notára a overením prekladateľa?

Notár osvedčuje, že kópia listiny súhlasí s jej originálom. 

Prekladateľ overuje, že preložená listina súhlasí s prekladanou listinou, teda že text v cieľovom jazyku zodpovedá textu vo východiskovom jazyku.


Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Prekladateľská činnosť sa vykonáva písomne, tlmočnícka ústne. Každá z týchto činností si vyžaduje špecifické schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady. Ja sa venujem prekladateľstvu.


Akým spôsobom sa platí za preklad?

Platba je možná prevodom na účet alebo v hotovosti. Sami si môžete zvoliť spôsob, ktorý Vám najlepšie vyhovuje. Spolu s prekladom Vám odovzdávam aj doklad o zaplatení. 

Tlmočné sa platí VOPRED. Ide o neprenosnú službu a ak zákazníkovi preložím osobný alebo obchodný dokument a on si preklad z akéhokoľvek dôvodu neprevezme (napríklad medzičasom zistí, že ho už nepotrebuje), ja ho neviem a ani nemôžem ďalej speňažiť. 

Pokiaľ však stornujete vyhotovenie prekladu počas jeho realizácie, vyúčtujem Vám len skutočne preložený rozsah a vzniknutý preplatok Vám bezodkladne vrátim. V prípade, že by vznikla nečakaná prekážka na mojej strane, kedy by som Vám preklad nemohla dodať v požadovanom termíne a náhradný termín by ste neakceptovali, zabezpečím Vám iného prekladateľa a preddavok Vám bezodkladne vrátim.


Prekladáte texty zo všetkých odborov?

Profesionálny prekladateľ sa špecializuje. Mojou špecializáciou sú odbory právo, ekonómia, životné prostredie, medicína a preklad úradných listín. Prekladateľské služby poskytujem aj v iných odboroch, avšak vždy na základe individuálneho posúdenia. Ak zákazník potrebuje preložiť text, ktorý nezodpovedá mojej odbornosti, rada mu odporučím iného kolegu alebo kolegyňu s príslušnou špecializáciou.


Potrebujem preložiť dokument s citlivými údajmi. Môžem sa spoľahnúť na Vašu diskrétnosť?

Áno, ochrana osobných a citlivých údajov ako aj obchodných tajomstiev je úplnou samozrejmosťou.  Prekladateľ je zo zákona povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti a táto povinnosť platí aj po ukončení činnosti.


Máte iné otázky?

Pokojne mi napíšte alebo zavolajte.