Otázky

Ako rýchlo vyhotovíte preklad?

BEŽNÝ termín je už do 2 dní od potvrdenia objednávky a uhradenia tlmočného, resp. preddavku.

Ak nemám voľné kapacity alebo potrebujete preklad väčšieho rozsahu, dodacia lehota môže byť dlhšia. Na termíne sa vždy dohodneme vopred.

EXPRESNÝ termín je na počkanie / už do 1 hodiny.

ZRÝCHLENÝ termín je už do 24 hodín / v termíne kratšom ako je bežný termín. 

Preklady vyhotovujem aj cez víkendy a sviatky.

Uhradením tlmočného, resp. preddavku sa myslí platba v hotovosti alebo zadanie príkazu na úhradu.

Ako sa dozviem, koľko bude stáť preklad?

Orientačnú cenu prekladu nájdete v prehľadnom cenníku.

Ak sa chcete dozvedieť presnú celkovú cenu za preklad, môžete ma kontaktovať osobne, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára, pričom Vás poprosím uviesť tieto informácie:

  • či potrebujete úradný preklad alebo preklad bez úradného overenia,
  • či máte záujem o preklad v papierovej alebo elektronickej podobe,
  • akým spôsobom mi doručíte podklady (osobne, e-mailom, poštou),
  • akým spôsobom si želáte doručiť preklad (osobné vyzdvihnutie, e-mailom, poštou),
  • akú máte predstavu o termíne, resp. či potrebujete preklad v expresnom termíne.
Zároveň, prosím, doručte alebo prineste k nahliadnutiu príslušné dokumenty. Ak ich máte len v papierovej podobe a chcete ich poslať elektronicky, môžete ich naskenovať alebo odfotiť.

Ako mám postupovať pri objednávke prekladu?

1. Doručíte alebo donesiete mi podklady na nezáväzné posúdenie a uvediete Vaše požiadavky.
2. Vyjadrím sa k možnosti prekladu, navrhnem Vám termín a celkovú cenu za preklad.
3. Ak súhlasíte, potvrdíte mi záujem a podľa potreby doručíte podklady v požadovanej forme.
4. Uhradíte tlmočné. V prípade vyššej sumy sa možno dohodnúť na výške preddavku.
5. Preklad Vám vyhotovím v dohodnutom termíne.
6. Uhradíte prípadný doplatok tlmočného.
7. Preklad Vám odovzdám alebo doručím dohodnutým spôsobom.

Dá sa preklad vybaviť elektronicky?

Áno, veľmi jednoducho.
Dokumenty na preklad mi môžete zaslať e-mailom a hotové preklady Vám tiež zašlem e-mailom.
Úradný preklad možno tiež zaslať elektronicky, a to dvomi spôsobmi - buď ako elektronický preklad s elektronickým podpisom alebo ako sken listinného prekladu. Viac informácií o elektronickom úradnom preklade nájdete tu.
Platbu uskutočníte prevodom na účet.

Dá sa preklad vybaviť aj poštou?

Áno, dokumenty na preklad mi môžete poslať aj poštou. Ak si želáte preklad zviazať len s kópiou alebo notársky overenou fotokópiou, tak mi, prosím, neposielajte originál. Zásielku odporúčam poslať doporučene, aby ste mali podacie číslo, podľa ktorého sa dá zásielka odsledovať.
Hotový preklad Vám môžem tiež poslať poštou. Preklady posielam v rámci celého Slovenska alebo aj do ktorejkoľvek inej krajiny EÚ, vždy doporučene.

Uprednostňujem osobný kontakt. Môžem si preklad vybaviť aj osobne?

Áno. Ak preferujte osobný kontakt, rada sa s Vami stretnem, dokumenty na preklad si prevezmem v papierovej podobe a hotový preklad Vám tiež odovzdám v listinnej podobe (alebo aj poštou či elektronicky, ak sa tak rozhodnete).
Môžete sa zastaviť u mňa v Nitre na Kodályovej 52, najlepšie v čase medzi 8:00 a 18:00 hodinou, ale po dohode aj v inom čase podľa Vašich potrieb.
Odporúčam Vám vopred mi zavolať alebo napísať a na termíne stretnutia sa dohodneme.

Neviem presne, čo potrebujem mať preložené. Poradíte mi?

Áno. Ak Vám prišiel list s pokynmi, aké dokumenty máte predložiť a obsahu listu nerozumiete, pošlite mi ho odfotený a prečítam Vám, čo od Vás úrad požaduje.
To isté platí aj pre iné situácie, kedy sa neviete rozhodnúť, ktoré dokumenty dať preložiť a v akom rozsahu.
Túto službu poskytujem svojim klientom bezplatne.

Ako sa určuje rozsah prekladu?

Rozsah prekladu sa určuje v normostranách. Normostrana je normovaná strana a predstavuje 1800 znakov prekladu.
Počet normostrán a fyzických strán sa môže líšiť. Skúsený prekladateľ však vie spoľahlivo odhadnúť výsledný rozsah prekladu.
Pri vypracovaní cenovej ponuky Vám vždy uvediem celkovú konečnú cenu za preklad, ktorá sa už nebude navyšovať.

Akým spôsobom zaplatím za preklad?

Za preklad môžete zaplatiť v hotovosti alebo prevodom na účet.
Tlmočné sa platí vopred formou preddavku vo výške minimálne 50 % z celkovej ceny prekladu. Prípadný doplatok uhradíte po dokončení prekladu, pri jeho prevzatí alebo pred zaslaním.
Pri dlhodobej pravidelnej spolupráci je možná aj mesačná zberná fakturácia.

Potrebujem úradný preklad alebo mi stačí bežný?

To závisí od požiadaviek príjemcu a od účelu použitia.

Ak ide o listinu, ktorá sa má použiť na úradné účely, vyhotovuje sa spravidla preklad s úradným overením. Sem patria napríklad: sobášny list, vysvedčenie, diplom, potvrdenie o návšteve školy, pracovná zmluva, spoločenská zmluva, kúpna zmluva, výpis z obchodného registra, súdne rozhodnutie, rozsudok, plná moc, čestné vyhlásenie a iné.

Bežné preklady pre potreby firiem a občanov sa obvykle vyhotovujú bez úradného overenia. Sem patria napríklad rôzne zmluvy, obchodná a osobná korešpondencia, smernice, účtovné výkazy, potvrdenia, ponuky, objednávky, žiadosti, životopisy a iné.

Treba na úradný preklad doručiť originál listiny alebo stačí kópia?

To závisí od požiadaviek príjemcu, teda úradu, inštitúcie alebo osoby, ktorej budete listinu predkladať.

Ak príjemca akceptuje elektronický úradný preklad, listinu nie je potrebné overovať u notára, stačí naskenovať listinu a zaslať mi ju e-mailom.

Ak príjemca požaduje úradný preklad v listinnej forme s predložením originálu, preklad zviažem s originálom listiny. Pokiaľ si však originál listiny potrebujete alebo chcete ponechať, doručte mi na zviazanie notársky osvedčenú fotokópiu listiny. Ak príjemca akceptuje aj obyčajnú fotokópiu listiny, stačí mi ju zaslať naskenovanú alebo odfotenú e-mailom.

Aký je rozdiel medzi osvedčením notára a overením prekladateľa?

Notár osvedčuje, že kópia listiny súhlasí s jej originálom.

Prekladateľ overuje, že preložená listina súhlasí s prekladanou listinou, teda že text v cieľovom jazyku zodpovedá textu vo východiskovom jazyku.

Ak listina smeruje do zahraničia alebo je vystavená v cudzom jazyku, overuje ju notár, nie pracovník poverený notárom a nie obecný úrad.

Čo je apostille / apostila?

Je to overenie hodnovernosti podpisu a pečiatky na verejných listinách vydaných  pre potreby zahraničných úradov. Z nemecky hovoriacich krajín sa uplatňuje najmä vo vzťahu k Švajčiarsku. Vždy sa treba riadiť požiadavkami príjemcu prekladu. Apostiluje sa originál dokumentu.
Viac informácií o apostilácii nájdete
tu (odkaz na stránku Ministerstva spravodlivosti SR).

Vzorový postup pri rodnom liste, vydanom Slovenskou republikou, určenom na použitie vo Švajčiarsku za účelom sobáša:
- doklad vydá príslušná matrika
- podpis a pečiatku matrikára na doklade osvedčí apostilou príslušný okresný úrad
- doklad opatrený apostilou preloží súdny prekladateľ
- podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí apostilou príslušný krajský súd.

Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Prekladateľská činnosť sa vykonáva písomne, tlmočnícka ústne. Každá z týchto činností si vyžaduje špecifické schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady. Ja sa venujem prekladateľstvu. Na požiadanie Vám rada poskytnem kontakty na kolegov - tlmočníkov.

Prekladáte texty zo všetkých odborov?

Profesionálny prekladateľ sa špecializuje. Mojou špecializáciou sú odbory právo, ekonómia, životné prostredie, medicína a preklad úradných listín. Prekladateľské služby poskytujem aj v iných odboroch, avšak vždy na základe individuálneho posúdenia. Ak potrebujete preložiť text, ktorý nezodpovedá mojej odbornosti, rada Vám odporučím iného kolegu alebo kolegyňu s príslušnou špecializáciou.

Koľko strán preložíte za deň?

To je individuálne a závisí to najmä od charakteru textu. Priemerná denná kapacita je 8 normostrán, v prípade potreby sa však môže zvýšiť.

Zabezpečujete korektúru rodeným hovorcom?

Ak sú prekladové texty určené na publikovanie alebo verejnú prezentáciu, spolupracujem s rodeným hovorcom nemeckého jazyka, pánom Mgr. Rogerom Dobbersteinom.

Potrebujem preložiť dokument s citlivými údajmi. Môžem sa spoľahnúť na Vašu diskrétnosť?

Áno, ochrana osobných a citlivých údajov ako aj obchodných tajomstiev je úplnou samozrejmosťou. Súdny prekladateľ je zo zákona povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti a táto povinnosť platí aj po ukončení činnosti.

Máte iné otázky?
Pokojne mi napíšte alebo zavolajte.