FAQ

Tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Ako rýchlo vyhotovíte preklad?

Bežný termín dodania je do 2 pracovných dní.

Ak nemám voľné kapacity alebo potrebujete preklad väčšieho rozsahu, dodacia lehota môže byť dlhšia. Na termíne sa vždy dohodneme vopred.

Expresný termín je podľa dohody:

  • na počkanie / už do 1 hodiny - vybrané štandardizované dokumenty
  • do 24 hodín - ostatné dokumenty


Aké sú možnosti doručenia podkladov?

  • osobne - podklady mi môžete priniesť aj osobne na adresu Dlhá 5 v Nitre
  • poštou - podklady mi môžete zaslať poštou na adresu: Jana Valková, Dlhá 5, 949 01  Nitra
 

Ako mi doručíte hotové preklady?

  • e-mailom
  • osobne - v Nitre na Dlhej 5
  • poštou - preklady zašlem na Vami uvedenú adresu na Slovensku alebo v inej krajine EÚ


Aký je rozdiel medzi úradným a odborným prekladom?

Kvalitatívne sú rovnocenné. Rozdiel je len formálny a spočíva v spôsobe vyhotovenia a účele použitia.

Odborný preklad (komerčný) vyhotovuje prekladateľ, ktorý disponuje živnostenským oprávnením na prekladateľské služby. Spravidla slúži na obchodné alebo osobné účely. Tento typ prekladu neobsahuje pečiatku ani podpis prekladateľa.

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je splnomocnený štátom na výkon činnosti v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Je použiteľný na právne účely. V listinnej forme ide o zapečatený zväzok listín s vlastnoručným podpisom a odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa. V elektronickej forme predstavuje súbor (napríklad vo formáte PDF), ktorý namiesto odtlačku pečiatky a vlastnoručného podpisu prekladateľa obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.


Potrebujem úradný preklad alebo mi stačí odborný?

To závisí od požiadaviek príjemcu a účelu použitia.

Ak ide o listinu, ktorá sa má použiť na úradné účely, vyhotovuje sa spravidla preklad s úradným overením. Sem patria napríklad: rodný list, výpis z registra trestov, vysvedčenie, diplom, potvrdenie o návšteve školy, osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz), pracovná zmluva, spoločenská zmluva, kúpna zmluva, výpis z obchodného registra, živnostenský list, súdne rozhodnutie, rozsudok, plná moc, čestné vyhlásenie a iné.

Odborné preklady pre potreby firiem a občanov sa obvykle vyhotovujú bez úradného overenia. Sem patria napríklad rôzne zmluvy, obchodná a osobná korešpondencia, smernice, účtovné výkazy, daňové potvrdenia, ponuky, objednávky, žiadosti, životopisy a iné.


Doručíte mi úradný preklad aj elektronicky?

Áno. Úradný preklad možno zaslať elektronicky, a to dvomi spôsobmi - buď ako elektronický úradný preklad alebo ako sken listinného úradného prekladu. Viac informácií o elektronickom úradnom preklade nájdete tu.


Treba na úradný preklad doručiť originál listiny alebo stačí kópia?

To závisí od požiadaviek príjemcu, teda úradu, inštitúcie alebo osoby, ktorej budete listinu predkladať.

Ak príjemca akceptuje elektronický úradný preklad, listinu nie je potrebné overovať u notára, stačí naskenovať originál listiny a zaslať mi ho e-mailom.

Ak príjemca požaduje úradný preklad v listinnej forme s predložením originálu, preklad Vám zviažem  s originálom listiny. Pokiaľ si však originál listiny potrebujete alebo chcete ponechať, doručte mi na zviazanie notársky osvedčenú fotokópiu listiny. Ak príjemca akceptuje aj obyčajnú fotokópiu listiny, stačí mi ju zaslať naskenovanú alebo odfotenú e-mailom.


Aký je rozdiel medzi osvedčením notára a overením prekladateľa?

Notár osvedčuje, že kópia listiny súhlasí s jej originálom. Osvedčenie listín so vzťahom k cudzine vykonáva iba notár.

Prekladateľ overuje, že preložená listina súhlasí s prekladanou listinou, teda že text v cieľovom jazyku zodpovedá textu vo východiskovom jazyku.


Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Prekladateľská činnosť sa vykonáva písomne, tlmočnícka ústne. Každá z týchto činností si vyžaduje špecifické schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady. Ja sa venujem výhradne prekladateľstvu.


Prekladáte texty zo všetkých odborov?

Profesionálneho prekladateľa poznáte aj podľa toho, že sa špecializuje. Mojou špecializáciou sú odbory právo, ekonómia, životné prostredie a medicína. Prekladateľské služby poskytujem aj v iných odboroch, avšak vždy na základe individuálneho posúdenia. Ak potrebujete preložiť text, ktorý nezodpovedá mojej odbornosti a nemôžem Vám zaručiť poskytnutie služby v tej najvyššej kvalite, rada Vám odporučím iného kolegu alebo kolegyňu s príslušnou špecializáciou.


Potrebujem preložiť dokument s citlivými údajmi. Môžem sa spoľahnúť na Vašu diskrétnosť?

Áno, ochrana osobných a citlivých údajov ako aj obchodných tajomstiev je úplnou samozrejmosťou.  Prekladateľ je zo zákona povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti a táto povinnosť platí aj po ukončení činnosti.


Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Pokojne mi napíšte alebo zavolajte a rada Vám odpoviem.