FAQ

Tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Ako rýchlo vyhotovíte preklad?

Štandardný termín dodania je do 1 - 2 pracovných dní.

Expresný termín je na počkanie, do 1 hodiny (1 hodina je pritom približný čas potrebný na vyhotovenie 1 normovanej strany prekladu) alebo v deň objednania.

Pokiaľ nemám voľné kapacity alebo potrebujete preklad väčšieho rozsahu, dodacia lehota môže byť aj dlhšia. Na termíne sa vždy dohodneme vopred.


Ako mám doručiť podklady?

V prípade odborného prekladu bez úradného overenia stačí dokument zaslať e-mailom.

Listiny na úradný preklad v elektronickej podobe sa zasielajú e-mailom, a to buď ako naskenované originály listín alebo ako pôvodné elektronické dokumenty.

Listiny na úradný preklad v listinnej podobe, pokiaľ ide o originály alebo osvedčené fotokópie, mi môžete odovzdať osobne alebo zaslať poštou. Ak stačí úradu predložiť len fotokópie listín, podklady mi môžete zaslať naskenované alebo odfotené e-mailom.  


Ako mi doručíte hotové preklady?

Odborné preklady bez úradného overenia zasielam spravidla e-mailom. 

Elektronické úradné preklady Vám zašlem e-mailom.

Listinné úradné preklady si môžete vyzdvihnúť osobne v Nitre alebo Vám ich zašlem poštou na Vami uvedenú adresu na Slovensku alebo v ktorejkoľvek inej krajine EÚ. Ak potrebujete urýchlene disponovať zatiaľ aspoň kópiou úradného prekladu, môžem Vám ho zaslať naskenovaný e-mailom a originál si vyzdvihnete neskôr alebo Vám ho odošlem dodatočne aj poštou.


Aký je rozdiel medzi odborným a úradným prekladom?

Kvalitatívne sú rovnocenné. Rozdiel je len formálny a spočíva v spôsobe vyhotovenia a účele použitia.

Odborný alebo bežný preklad bez úradného overenia môže vyhotoviť prekladateľ, ktorý disponuje živnostenským oprávnením na komerčné prekladateľské služby. Spravidla slúži na obchodné alebo osobné účely. Tento typ prekladu neobsahuje pečiatku ani podpis prekladateľa.

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je splnomocnený štátom na výkon činnosti v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Tento typ prekladu je použiteľný na právne účely.

V listinnej forme ide o zapečatený zväzok listín s vlastnoručným podpisom a odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa.

V elektronickej forme predstavuje súbor vo formáte PDF, ktorý namiesto klasickej pečiatky a vlastnoručného podpisu prekladateľa obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.


Potrebujem úradný preklad alebo mi stačí preklad bez overenia?

To závisí od požiadaviek príjemcu a účelu použitia.

Ak ide o listinu, ktorá sa má použiť na úradné účely, vyhotovuje sa spravidla preklad s úradným overením. K takýmto listinám patria napríklad: rodný list, výpis z registra trestov, vysvedčenie, diplom, potvrdenie o návšteve školy, osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz), pracovná zmluva, spoločenská zmluva, kúpna zmluva, výpis z obchodného registra, živnostenský list, súdne rozhodnutie, rozsudok, plná moc, čestné vyhlásenie a iné.

Odborné a bežné preklady pre potreby firiem a občanov spravidla nevyžadujú úradné overenie. Sem patria napríklad rôzne zmluvy, obchodná a osobná korešpondencia, smernice, účtovné výkazy, daňové potvrdenia, ponuky, objednávky, žiadosti, životopisy a iné.Aký je rozdiel medzi elektronickým úradným prekladom a elektronicky zaslaným skenom listinného úradného prekladu?

Elektronický úradný preklad je ORIGINÁLOM prekladu. Je v plnom rozsahu použiteľný na právne účely.

Elektronicky zaslaný sken listinného prekladu je len KÓPIOU prekladu. Jeho akceptovanie teda závisí od príjemcu. Môže ho akceptovať, ale môže požadovať aj doručenie originálu.


Potrebujete na preklad originál alebo stačí kópia?

To závisí od požiadaviek príjemcu, teda úradu alebo inštitúcie, ktorej budete listinu predkladať.

V prípade, že úrad akceptuje elektronický úradný preklad, listinu nie je potrebné overovať u notára, stačí zoskenovať originál listiny a zaslať mi ho e-mailom.

Ak príjemca požaduje úradný preklad v listinnej forme s predložením originálu, preklad Vám zviažem  s originálom listiny. Ak si však originál tejto listiny potrebujete alebo chcete ponechať, doručíte mi na zviazanie notársky osvedčenú fotokópiu listiny. Pokiaľ príjemca akceptuje aj obyčajnú fotokópiu listiny, stačí mi ju zaslať naskenovanú alebo odfotenú.


Aký je rozdiel medzi osvedčením notára a overením prekladateľa?

Notár osvedčuje, že kópia listiny súhlasí s jej originálom.

Prekladateľ overuje, že preložená listina súhlasí s prekladanou listinou, teda že text v cieľovom jazyku zodpovedá textu vo východiskovom jazyku.


Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Prekladateľská činnosť sa vykonáva písomne, tlmočnícka ústne. Každá z týchto činností si vyžaduje špecifické schopnosti, zručnosti a osobnostné predpoklady. Ja sa špecializujem výlučne na prekladateľstvo.


Prekladáte texty zo všetkých odborov?

Nie. Profesionálneho prekladateľa poznáte aj podľa toho, že sa špecializuje. Ak potrebujete preložiť text, ktorý nezodpovedá mojej odbornosti a nemôžem Vám zaručiť poskytnutie služby v tej najvyššej kvalite, rada Vám odporučím iného kolegu alebo kolegyňu.


Potrebujem preložiť dokument s citlivými údajmi. Môžem sa spoľahnúť na Vašu diskrétnosť?

Áno, ochrana osobných a citlivých údajov ako aj obchodných tajomstiev je samozrejmosťou.  Prekladateľ je navyše zo zákona povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti a táto povinnosť platí aj po ukončení činnosti.


Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Pokojne mi napíšte alebo zavolajte a rada Vám pomôžem.