Neúradný preklad

Preklad bez úradného overenia vyhotovuje prekladateľ, ktorý disponuje živnostenským oprávnením na prekladateľské služby.

Neúradné a úradné preklady sú kvalitatívne rovnocenné. Rozdiel je len formálny a spočíva v spôsobe vyhotovenia a účele použitia. Preklad bez úradného overenia neobsahuje pečiatku ani podpis prekladateľa. Spravidla slúži na obchodné alebo osobné účely.

Často sa takýmto spôsobom prekladajú rôzne zmluvy, obchodná a osobná korešpondencia, smernice, účtovné výkazy, daňové potvrdenia, ponuky, objednávky, žiadosti, životopisy a iné.