Úradný preklad

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je splnomocnený štátom na výkon činnosti v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Takýto preklad je použiteľný na právne účely.

V listinnej forme ide o zapečatený zväzok listín, ktorý pozostáva z:

  • titulnej strany prekladu - obsahuje meno a adresu prekladateľa a zadávateľa, predmet prekladu, evidenčné číslo a rozsah prekladu
  • prekladanej listiny
  • prekladu
  • prekladateľskej doložky - obsahuje vyhlásenie prekladateľa, že preklad vypracoval v súlade so zákonom, vlastnoručný podpis a odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky prekladateľa. 

Úradné preklady ponúkam aj v elektronickej forme.

Úradný preklad v bežnom termíne vyhotovujem už do 1 - 2 dní, v expresnom termíne na počkanie alebo do 24 hodín.