Úradný preklad

Úradný preklad predstavuje zviazaný a zapečatený zväzok listín, pozostávajúci z:

  • titulnej strany prekladu - s uvedením mena a adresy prekladateľa a zadávateľa, predmetu prekladu, evidenčného čísla a rozsahu prekladu, miesta a dátumu vyhotovenia
  • prekladanej listiny
  • prekladu
  • prekladateľskej doložky - obsahuje vyhlásenie prekladateľa, že preklad vypracoval v súlade so zákonom ako  prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Úradné preklady ponúkam v listinnej aj elektronickej forme.