Elektronický úradný preklad

Komunikujete s úradmi elektronicky?

Využite novinku - ELEKTRONICKÝ ÚRADNÝ PREKLAD.


Úradný preklad je možné elektronicky doručiť dvomi spôsobmi

 • ako elektronický úradný preklad - je opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronickou pečiatkou. Využíva sa v prípade, ak preklad doručujete úradu výlučne elektronicky. 
 • ako sken listinného prekladu - v tomto prípade sa vyhotoví klasický listinný preklad, ktorý obsahuje vlastnoručný podpis prekladateľa a odtlačok úradnej pečiatky. Preklad sa zoskenuje a odošle e-mailom. Využíva sa v prípade, ak príjemca predbežne akceptuje aj sken (teda kópiu) prekladu, avšak dodatočne môže požadovať aj listinný preklad.

VÝHODY elektronického úradného prekladu:

 • preklad vybavíte rýchlejšie a pohodlnejšie
 • bez príplatku, t.j. za cenu listinného prekladu
 • listinu na preklad nemusíte priniesť osobne ani zaslať poštou, stačí mi ju poslať e-mailom
 • preklad Vám doručím e-mailom vo formáte PDF
 • preklad môžete prakticky obratom elektronicky postúpiť úradu alebo inému príjemcovi
 • preklad máte stále so sebou a môžete ho použiť aj opakovane
 • odpadá potreba overovania kópií, eliminujú sa poštové výdavky
 • mnohé úrady ponúkajú zľavu z poplatku pri elektronickom podaní (viac informácií tu)
 • prispejete k ochrane životného prostredia
 • obmedzíte osobný kontakt
 • v prípade potreby ho možno previesť aj do listinnej podoby