O mne

Jana Valková

 • profesionálna prekladateľka od roku 2001
 • súdna prekladateľka pre nemecký jazyk, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov od roku 2009
 • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry od roku 2010  
 • aktívna prekladateľská činnosť pre štátne orgány (polícia, prokuratúra, súd), prekladateľské agentúry, právnické aj fyzické osoby

Odborné jazykové vzdelanie:

 • odborná skúška úradného prekladateľa - nemecký jazyk (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre)
 • postgraduálne špecializačné štúdium Prekladateľstvo - Odborný preklad - nemecký jazyk (Filozofická fakulta UKF v Nitre)        
 • odborná štátna jazyková skúška - nemecký jazyk (Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre)           
 • špecializované štúdium Enviromanažment a komunikácia v nemeckom jazyku (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)

Odborné semináre (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre)

 •  K vybraným problémom prekladu právnych textov
 •  Právna terminológia - preklad úradných listín, rodinné právo, trestné právo, zmluvné právo
 •  Preklad textov z oblasti trestného a civilného práva
 •  Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa