FAQ

Ako rýchlo mi vyhotovíte preklad?

Štandardný termín dodania je do 2 pracovných dní.

Pokiaľ nemám voľné kapacity alebo ide o preklad väčšieho rozsahu, dodacia lehota môže byť dlhšia.

Expresný termín je na počkanie do 1 hodiny (pričom 1 hodina je približný čas potrebný na vyhotovenie 1 normostrany prekladu) alebo rýchlo do 24 hodín.

Na termíne sa vždy dohodneme vopred.


Musím prísť za Vami osobne?

Nie, nemusíte. Podklady na preklad mi môžete doručiť aj e-mailom alebo poštou.

Takýmto spôsobom bežne spolupracujem so zákazníkmi z celého Slovenska, Rakúska, Nemecka, ale aj iných krajín.

Samozrejme, je možný aj osobný kontakt. K dispozícii som Vám v Nitre na Dlhej 5. Na termíne a čase stretnutia sa môžeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom.

Ako sa určuje rozsah prekladu?

Rozsah sa vyjadruje v normovaných stranách. Normostrana predstavuje 1800 znakov preloženého textu s medzerami, so zaokrúhlením na celú stranu.


Ako sa dozviem cenu prekladu?

V časti Ponuka nájdete prehľadný cenník všetkých poskytovaných služieb.

Ak Vás zaujíma cena za preklad konkrétneho dokumentu, pokojne mi zavolajte alebo napíšte.

Podklady mi môžete tiež nezáväzne doručiť k nahliadnutiu (e-mailom alebo osobne) a ihneď sa dozviete celkovú cenu za preklad.

Dohodnutá cena je konečná a nebude sa navyšovať.


Ako Vám doručím podklady?

V prípade odborného prekladu stačí e-mailom. 

Listiny na úradný preklad, pokiaľ ide o originály alebo osvedčené kópie, mi môžete osobne odovzdať v Nitre alebo doručiť poštou.

Ak sa preklad bude zväzovať s obyčajnou fotokópiou, stačí zaslanie e-mailom.


Ako mi doručíte hotové preklady?

Odborné preklady doručujem e-mailom.

Úradné preklady si môžete vyzdvihnúť v Nitre alebo Vám ich zašlem poštou na Vami uvedenú adresu na Slovensku alebo v EÚ.


Ako zaplatím za preklad?

Zaplatiť môžete v hotovosti pri prevzatí, prevodom na účet alebo formou dobierky.

K prekladu vždy vystavujem faktúru / vyúčtovanie a v prípade platby v hotovosti aj príjmový doklad.


Aký je rozdiel medzi odborným a úradným prekladom?

Odborný preklad vyhotovuje prekladateľ, ktorý má živnostenské oprávnenie na prekladateľské služby. Ide o komerčnú službu. Preklad neobsahuje pečiatku ani podpis prekladateľa.

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ splnomocnený štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Je použiteľný na úradné účely. Predstavuje zapečatený zväzok, ktorý pozostáva z titulnej strany, prekladanej listiny, preloženej listiny a doložky s vyhlásením, podpisom a odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa.


Potrebujem preklad s overením alebo mi stačí preklad bez overenia?

To závisí od požiadaviek príjemcu. Ak ide o listinu, ktorá sa má použiť na úradné účely, vyhotovuje sa spravidla preklad s overením. K takýmto listinám patrí napríklad rodný list, výpis z registra trestov, vysvedčenie, diplom, potvrdenie o návšteve školy, osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz), pracovná zmluva, spoločenská zmluva, kúpna zmluva, výpis z obchodného registra, živnostenský list, súdne rozhodnutie, rozsudok, plná moc, čestné vyhlásenie a iné.

Odborné preklady pre potreby firiem a občanov sú kvalitatívne rovnocenné s úradnými prekladmi, ale nevyžadujú si overenie. Sem patria napríklad rôzne zmluvy, obchodná a osobná korešpondencia, smernice, účtovné výkazy, daňové potvrdenia, ponuky, objednávky, žiadosti, životopisy a iné.


Potrebujete na preklad originál alebo stačí kópia?

To tiež závisí od požiadaviek príjemcu, teda úradu alebo inštitúcie, ktorej budete listinu predkladať.

Ak je predmetom prekladu listina, ktorej originál si potrebujete ponechať, dáte si u notára vyhotoviť osvedčenú fotokópiu a tú doručíte na preklad.

Ak príjemca akceptuje obyčajnú fotokópiu listiny, stačí mi ju zaslať naskenovanú alebo odfotenú e-mailom.


Aký je rozdiel medzi osvedčením notára a overením prekladateľa?

Notár osvedčuje, že kópia listiny súhlasí s jej originálom.

Prekladateľ overuje, že preložená listina súhlasí s prekladanou listinou, teda že text v cieľovom jazyku zodpovedá textu vo východiskovom jazyku.


Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Prekladateľská činnosť sa vykonáva písomne, tlmočnícka činnosť ústne.


Potrebujem preložiť dokument s citlivými údajmi. Môžem sa spoľahnúť na Vašu diskrétnosť?

Áno, ochrana osobných a citlivých údajov ako aj obchodných tajomstiev je samozrejmosťou.  Prekladateľ je navyše zo zákona povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti a táto povinnosť platí aj po ukončení činnosti.


Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Pokojne mi napíšte alebo zavolajte a rada Vám pomôžem.